29/8/18

dinàmica PASSEIG PER LA JUNGLA

PASSEIG PER LA JUNGLA
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu del joc és potenciar la comunicació del
grup simulant situacions difícils, així com desenvolupar la presa
de decisions.
COM HO FAREM?:
Tothom imagina que és a la jungla. Per travessar-la, atès
que hi ha dificultat i perills, s’han de dividir en files de quatre
persones. Cada jugador/a tria una posició segons les seves
preferències: primera, segona, tercera o darrera posició.
Després, l’ animador/a indica que cada participant ha d’anar a un
dels quatre cantons, que es corresponen amb les quatre
posicions triades. És a dir, tots/es els qui van triar la primera
posició estaran en un cantó, i així successivament. En cada grup
es parla sobre per què es va prendre aquesta decisió.
ADAPTACIONS:
Una variant pot ser que cada participant triï individualment la
seva posició. A continuació es formen grups espontàniament, en
els quals probablement es repetiran les posicions. Cada grup ha
de discutir i concretar en quina posició travessaran la jungla.